இங்கே நிறுத்துங்கள்

Definition in English: to ask someone to bring to a halt at that place

Definition in Tamil :  ஒரு இடத்தில நிற்குமாறு ஒருவரை கேட்டுக்கொள்வது

Example: As soon as they reached the destination she told the driver in Tamil ,” Inge niruthungal”.

stop
english banner