street ಬೀದಿ

ಬೀದಿ

street = ಬೀದಿ

Pronunciation =  street

Pronunciation in Kannada = ಸ್ಟ್ರೀಟ್

street in Kannada: ಬೀದಿ

Part of speechNoun  

Definition in English : a public road in a city, town, or village, typically with houses and buildings on one or both sides 

Definition in Kannada: ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು

Examples in English :

  • I live in the street next to yours.

Examples in Kannada:

  • ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

Synonyms of street

Synonyms in Kannada ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ
Synonyms in English road lane

Antonyms of street

Antonyms in Kannada NA
Antonyms in English NA

About English Kannada Dictionary

undefined

About English Language

undefined

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App