அடிப்படை விதி.

ஒரு ஒருமை பொருள் (she, Tom, Bike) ஒருமை வினையோடு வரும் (is, does, rains), ஆனால் பன்மை பொருட்கள் பன்மை வினையோடு வரும்.

உதாரணம் : The list of things is/are on the table.
list பொருள் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால், is என்ற வினையை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.

விதி 1.

ஒரு பொருள் of வைத்து தொடங்கும் வாக்கியத்திற்கு முன்பாக அமையும். இதுதான் பொருள் உணர்வதற்கான முக்கியமான விதி ஆகும். பல்வேறு பொருள்-வினை சம்மந்தமான தவறுகளுக்கு காரணம் of ஆகும்.

அவசரமிக்க எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள், வாசகர்கள் மற்றும் கேட்பவர்கள் இது போன்ற பொதுவான தவறுகளை கவனிக்க தவறிடுவார்கள்:

தவறானதுA bouquet of yellow roses lend color and fragrance to the room.

சரியானது: bouquet of yellow roses lends . . . (bouquet lends, not roses lend)

விதி 2

இரண்டு ஒருமை பொருட்கள் or , either/or , அல்லது neither/nor மூலமாக பொருந்தியிருந்தால் ஒருமை வினையே பயன்படுத்தவேண்டும்.

உதாரணம்:
My aunt or my uncle is arriving by train today.
Neither Juan nor Carmen is available.
Either Kiana or Casey is helping today with stage decorations.

விதி 3.

or, either/or அல்லது neither/or உள்ள வாக்கியங்களில் வரும் வினை அருகில் உள்ள பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிச்சொல் உடன் ஒப்பிடப்படும்.

உதாரணம்:
Neither the plates nor the serving bowl goes on that shelf.
Neither the serving bowl nor the platego on that shelf.

இந்த விதி சில குழப்பங்களை உருவாக்கும். I ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பொருட்களில் ஒன்றாக இருந்தால், இவ்வாறான தவறான வாக்கியத்திற்கு வழி வகுக்கும்:

விகாரமான வாக்கியம்:  Neither she, my friends, nor I am going to the festival.

முடிந்தால் வாக்கியமை மாற்றி அமைத்து விகாரமான அர்த்தத்தை மாற்றலாம்.

நல்ல வாக்கியம்:
Neither she, I, nor my friends are going to the festival.
அல்லது
She, my friends, and I are not going to the festival.