ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ

Definition in English: used when you care for someone and want them to look after themselves

Definition in Punjabi: ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

Example: When my friend was leaving for her project in Delhi, I bid her goodbye by saying in Punjabi “Apna khyaal rakhna”

take care of yourself
english banner