നിനക്ക് നന്ദി

Definition in English: used as a means of expressing thanks or refusing an offer

Definition in Malayalam : നന്ദി പറയുവാനും വാഗ്ദാനങ്ങളെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്

Example: I was offered a job in Delhi , I refused it and told him in Malayalam, ‘ninakku nandi’ 

thank you