variant തരം

തരം

variant = തരം

Pronunciation =  variant

Pronunciation in Malayalam = വേരിയന്റ്

variant in Malayalam: തരം

Part of speechNoun Adjective 

Definition in English: Noun: a variable quantity that is random
Adjective: exhibiting variation and change 

Definition in Malayalam: വ്യത്യാസമാനം ഭിന്നമായ

Examples in English:

  • Milk prices are variant depending on the location and availability

Examples in Malayalam:

  • പാലിന്റെ വില ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഗുണത്തിനെയും ലഭ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും

Synonyms of variant

Synonyms in Malayalam പരിവര്‍ത്തിതവസ്‌തു
Synonyms in English Version variable

Antonyms of variant

Antonyms in Malayalam മാറ്റമില്ലാത്ത
Antonyms in English invariable

About English Malayalam Dictionary

undefined

About English Language

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. This is the reason why English is the second language learned by most of the people.

About the Malayalam Language

undefined

Download App