ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 

Definition in English: used when one is in a fix as to what is to be done

Definition in Punjabi: ਇਹ ਤੱਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ  ਕਰਨਾ ਹੈ 

Example: When I missed my flight I told my family in ‘Hun asi ki krange’

what do we do now
english banner