உங்கள் பெயர் என்ன?

Definition in English: used when you want to know what someone is called

Definition in Tamil : ஒரு நபரின் பெயரை அறிந்துகொள்ள இவ்வாறு கேட்க வேண்டும் 

Example: After having a long chat with the lady i met in train I asked her in Tamil ‘Ungaludaiya peiyar enna?’

what is your name
english banner