మీరు ఏమి తినాలనుకుంటున్నారు?

Definition in English: used to know someone’s choice of food when they are hungry

Definition in Telugu: ఎవరైనా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు వారు ఇష్టపడే ఆహారాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగిస్తారు

Example: Sitting at a restaurant for dinner, I asked my kids in Telugu ‘Miru emi thinalanukuntunnaru’.

what would u like to eat
english banner