ನೀವು ಎಲ್ಲಿನವರು?

Definition in English: used when you want to know where a person has been born or raised

Definition in Kannada: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Example: I asked my co-passenger in Kannada ‘Neevu ellinavaru?’

where from
english banner