ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਓਗੇ ?

Definition in English:Asking someone whether they will be coming the next day

Definition in Punjabi:ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ,ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

Example: I invited my friends for lunch so I asked them in Punjabi ‘Ki tusi kal aoge?’

will u come tomorrow?
english banner