நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள்!

Definition in English: used when someone is coming home and you are happy to have them.

Definition in Tamil: உங்கள் வீட்டிற்க்கு அவர்கள் வந்ததற்காக நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்ததை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்துவது

Example: When my friend asked me if he can come home, I replied to him in Tamil ” Neengal Varaverkapadukeergal”.

you're welcome
english banner