dream ಕನಸು

ಕನಸು

dream = ಕನಸು

Pronunciation =  dream

Pronunciation in Kannada = ಡ್ರೀಮ್

dream in Kannada: ಕನಸು

Part of speechnoun
verb
 

Definition in Engllish: a series of thoughts, images, and sensations occurring in a person’s mind during sleep.
experience dreams during sleep. 

Definition in Kannada: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳ ಸರಣಿ.
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

Examples in Engllish:

  • I had a dream that I was in an old study, surrounded by leather books.

Examples in Kannada:

  • ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದೆ

Synonyms of dream

Synonyms in Kannada ಭ್ರಮೆ, ದೃಷ್ಟಿ, ಭ್ರಮೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಕಲ್ಪನೆ,ಕಲ್ಪನಾಚಿತ್ರ
ಚಿತ್ರ, ಕಲ್ಪನೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಭರವಸೆ; ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ, ಉದ್ದೇಶ, ಬಯಕೆ,
Synonyms in Engllish illusion, vision, delusion, fantasy, idea
image, imagination, fantacy, ambition, aspiration, hope; goal, aim, objective, desire, wish

Antonyms of dream

Antonyms in Kannada
“ಎಚ್ಚರ, ಜಾಗರೂಕನಾದ, ಗಮನ
ವಾಸ್ತವತೆ, ಸತ್ಯ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ, ವಾಸ್ತವತೆ, ವಾಸ್ತವವಸ್ತು,
ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸತ್ಯ, ನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ವಸ್ತು “
Antonyms in Engllish awake,wakeful,attentive
reality, fact, certainity, actuality, concrete
entity, truth, certainty, existence,substance

About Engllish Kannada Dictionary

undefined

About Engllish Language

undefined

About the Kannada Language

Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. Kannada is the official administrative language of Karnataka.

Download App